Ferdsel og oppførsel i skog og mark

Ferdsel i skog og utmark er forankret i det som kalles Allemannsretten. Det er en rett som bygger på gamle rettigheter fra den tida høsting i skog og utmark var viktig for å overleve. Derfor er denne retten befestet helt tilbake til de eldste skriftlige lovene, lagtingslovene.
I dag er prinsippene som gjelder ferdsel i skog og utmark uttrykt i Friluftsloven. I henhold til lov om Friluftslivet kan enhver ferdes til fots, på ski på sykkel, på hesteryggen i skog og utmark til alle årstider og døgntid.

Prinsippene i friluftsloven (Lov om friluftslivet)

I dag er prinsippene som gjelder ferdsel i skog og utmark uttrykt i Friluftsloven. I henhold til lov om Friluftslivet kan enhver ferdes til fots, på ski på sykkel, på hesteryggen i skog og utmark til alle årstider og døgntider. Det er en forutsetning at turfolket ferdes hensynsfullt. Det betyr at man skal ta hensyn til dyrelivet, plantelivet og skogeierens (grunneierens) innretninger (skogsveier, gjerder etc).

Husk at du er gjest i naturen!

Kast ikke fra deg avfall og skrap.
Rydd opp etter deg.
Bryt ikke friske tretopper og greiner.
Ikke ta nedfallsved fra grunneier.
Gå utenom små skogplanter.
Vis hensyn til fugler og dyr i ynglingstida.
Ødelegg ikke trær med kniv, spiker eller ståltråd.
Lukk igjen grinder og riv ikke ned gjerder.

Hva kan du ta med deg ut av skogen?

I friluftsloven defineres hva turfolket kan ta med seg ut av skogen. Der står det at enhver kan sanke bær og sopp, og plukke vanlige blomster. Intet annet.

Grunneier «eier» skogen, trærne, plantene, viltet, vannet og fiskene i vannet og jordbunnen. Noen har den oppfatning at folk kan ta med nedfallsved, kvister og grener hjem. Det har de ikke lov til uten grunneiers tillatelse. Denne «tradisjonen» som enkelte har stammer tilbake fra når de enkelte plassene i marka hadde festebrev og hvor det het at innehaveren av festebrevet kunne ta nedfalls og tørt til brenne. Slike regler fantes og finnes i festebrev over hele landet. Men den vanlige borger har ikke denne retten.

Båltenning i marka

Mange vil ha sitt tradisjonelle kaffebål.Velg løsninger og steder som minimerer skogbrannfaren, gjerne i nærheten av vann og vassdrag.

Husk at

Motorisert ferdsel i utmark krever spesiell tillatelse.
Jakt og fiske krever spesiell tillatelse.
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.
Det er båndtvang for hund fra 1. april til 20. august.