PressemeldingPress Release

Som kjent ble det i dag besluttet å ikke hente ut de forulykkede grottedykkerne i Plura. Det er en avgjørelse som Norsk Grottedykkerforbund støtter. Uansett hvor trist en slik avgjørelse er for de etterlatte, veier alltid hensynet til redningsmannskaper høyest. Og vi er sikker på at verken de forulykkede finske dykkerne eller deres etterlatte ønsker at noen skal bli skadet i et forsøk på å hente dem ut.

Vi støtter også et midlertidig ferdselsforbud i den delen av grotta der de forulykkede nå ligger til situasjonen er endelig avklart, selv om vi føler oss trygg på at ingen grottedykkere nå vil ønske å oppsøke disse delene av Plura.

Selv om det er lett å forestille seg at å dykke i grotter er farlig er det særs sjeldent ulykker under grottedykking. Det er ikke en bred idrett, men likevel er dette er en opplevelse som folk over hele verden oppsøker daglig. Plura har hatt en hel spesiell posisjon for dykkere i hele Nord-Europa da de ytre delene av grotta byr på et vell av flotte naturopplevelser og er spesielt godt tilrettelagt for sikker og enkel dykking. De ytre delene kan selv vanlige sportsdykkere oppleve sikkert sammen med kvalifiserte guider.

Grottedykking er også en langsom idrett der man har et sett med prosedyrer og utstyrsredundans som sikrer at man alltid skal komme uskadet hjem. De aller fleste problem som kan oppstå har man svært god tid til å løse, både på egen hånd, og ved hjelp av dykkepartnere. Utøverne starter alle dykk med gjennomgang av de viktigste sikkerhetsprosedyrene og utstyret med en såkalt v og s-drill.

Norsk Grottedykkerforbund vil nå fremover jobbe for en best mulig åpen læreprosess slik at lignende ulykker ikke får skje igjen. Det er det beste ettermælet vi kan gi de omkomne. Interessen for å unngå at det skjer igjen, har allerede ført til henvendelser og debatt i flere grottedykkermiljø verden over.

Styret i NGDF 25.2.2014Today it was decided that the bodies of the deceased cave divers from the accident in Plura will not be recovered. The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) supports this decision. This is a somber decision for the relatives and friends of the deceased, but it is important to ensure the safety of the rescuers. We are sure that neither the deceased nor their families want anyone to be injured during an attempt to recover the bodies.

NGDF also supports a temporary barrier of access to the part of the cave where the deceased are located until the situation is clarified, even though we are certain that no cave divers now want to visit this part of Plura.

Even though it is easy to imagine that cave diving is dangerous, accidents seldom occur during cave diving. This is not a very common sport, but nevertheless a sport which people all over the world perform daily. Plura is a unique destination for divers from Northern Europe. The outer part of the cave offers a spectacular nature experience and is very well suited for safe and easy diving. Even regular sport divers can safely experience the outer part of the cave together with qualified guides.

Cave diving is a sport where you have a set of procedures, and equipment redundancy, which ensures the divers safety. The cave diver has enough time to solve problems which might occur, either by himself, or by help of his dive buddies. All dives begin with a review of the most important safety procedures and a review of the equipment with a so-called v- and s-drill.

NGDF will continue to work for a superior and open learning process to ensure that similar accidents won’t happen again. This is the best we can to for the deceased. The interest in preventing similar accidents have already led to requests and debates in several cave diving communities worldwide.

The Board of NGDF, 25th of February 2014