Oppsummering fra generalforsamlingenSummary from the General assembly

NGDF vil gjerne takke alle som møtte opp til generalforsamlingen og foredrag i helgen. Det var bra oppmøte og god stemning. For de som ikke kunne komme har vi en liten oppsummering her. Komplett protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned her: Protokoll fra Generalforsamling 2012

Oppsummering
 • Endringer i styret
  • Ny leder: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle fortsetter som nestleder
  • Nye medlemer: Gjermund Semmen, Robert Staven og Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski og Robert Størdal Går ut av styret
 • Medlemsavgift skal fortsatt være 300kr
 • «Plurauka»
  • «UKE 33» treffet ved Plura vil heretter bli omtalt som «Plurauka»
  • Offisielle datoer for Plurauka 2012 blir fredag uke 32 til fredag uke 33 (10.-17. august).
 • Styret skal også undersøke muligheten til å få permanent kompressor ved Plura, og legge frem budsjett på dette til neste generalforsamling
 • Styret skal kjøpe inn enkelt redningsutstyr, som skal være tilgjengelig under Plurauka, og til utlån på prosjekter
 • Forbundets rolle angående registrerte prosjekter
  • I korte trekk ingen store endringer, men det ble lagt vekt på forbedret kommunikasjon mellom alle parter.
  • Forbundet skal ikke være «grottepoliti», men styret skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet
  • Styret skal også legge til rette for presentasjon av alle utforskningsprosjektene på hjemmesiden
  • Prosjekteiere må beskrive hva som oppfattes som «utforskning» i grottesystemer som er registrert
  • Om noen andre ønsker å foreta utforsking i systemer der det allerede er registrert prosjekter må de kontakte prosjekteier

NGDF would like to thank everyone who came to the general assembly and lectures last weekend, it was a success! For those who could not come, here is a summary of the general assembly. The complete transcript can be downloaded here(in Norwegian): Transcript general Assembly 2012

Summary
 • Changes in the board
  • New Chairman: Morten Dyrstad
  • Øyvind Hegle continues as Deputy Chairman
  • New members: Gjermund Semmen, Robert Staven and Tom Kristian Ruud Valrygg
  • Dmitri Gorski and Robert Størdal have left the board
 • Membership will continue to be 300nok
 • «Plurauka» («Pluraweek»)
  • The «UKE 33» («WEEK 33») gathering will from now on be known as the «Plurauka» («Pluraweek»)
  • Official dates are from friday week 32 to friday week 33(August 10th-17th)
 • The board will look at the possibility to get a permanent compressor at Plura, and shall propose a budget at the general assembly next year
 • The board will purchase basic equipment for rescue
 • The role of NGDF and registered exploration projects
  • In short no big changes, but everyone agreed to strive for better communication
  • NGDF will not be «cave police», but will produce simple guidelines for ethical and safe diving
  • The board will make it possible to present ongoing projects better on the website
  • Projectowners must define what is regarded as exploration in the registered systems
  • If third parties wish to committ exploration in registered systems they have to contact the owner of the registered project