Svar til utforskningsdiskusjon i PluraRegarding the discussion on exploration of Plura

Styret i NGDF (Norsk Grottedykkerforbund) har blitt oppmerksom på en meningsutveksling på det sosiale medium VIMEO(https://vimeo.com/48209039). Diskusjonen omfatter utforskning av den vannfylte grotten Plura i Mo I Rana.

NGDF har vært kjent med denne diskusjonen i flere år da begge parter i diskusjonen er medlemmer i forbundet. Forholdet ble forelagt medlemmene i NGDF på ordinær generalforsamling i 2012. Bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp på generalforsamlingen var at styret ønsket føringer fra medlemmene. Eventuelle uttalelser i saken skal ikke være basert på styremedlemmers personlige betraktninger, men være forankret i holdningene til medlemsmassen.

The board of NGDF has become aware of a discussion on VIMEO(https://vimeo.com/48209039) around exploration of the Plura system in Mo i Rana.

 NGDF has followed this discussion for years as both parties are members of the association. The case was brought before the members during the general assembly in May this year, so the board could get input from the rest of members instead of basing a decision on personal views of the board. The board wanted any decisions to have a good foundation among the rest of the members.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2012:

http://ngdf.no/wp-content/uploads/2011/09/NGDF_GF12_Protokoll.pdf

08 – Åpne saker:

Forbundets rolle angående registrerte utforsknings prosjekter:

Styreleder innledet diskusjonen ved å orientere om bakgrunnen for problemstillingen. Lars-Fredrik Moe-Helgesen orienterte om historikken og det registrerte utforsknings prosjektet i Plura. Etter en lengre diskusjon ble følgende punkter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Punktene gjelder for alle registrerte utforskningsprosjekter:

 • Forbundet skal ikke være et «grotte politi»

 • Styret skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet.

 • Styret skal forankre disse føringene hos grunneier.

 • Statistisk vil det skje ulykker. Styret må etablere dialog med politiet for å være i forkant av en eventuell ulykke i Plura.

 • Styret skal legge til rette for presentasjon av alle utforskningsprosjektene på hjemmesiden.

 • Prosjekteier må beskrive hva som oppfattes som «utforsking» i grottesystemet som er registret.

 • Generalforsamlingens føring til styret er at dersom noen ønsker å gjøre utforsking i et registret system, så må vedkommende ta kontakt med prosjekteier.

Protokollen er postet på http://ngdf.no samt ut sendt på maillisten til forbundet. Begge parter i denne diskusjonen er på mailisten og har således fått god mulighet til å holde seg orientert om forbundets retningslinjer i forhold til denne konkrete saken. Retningslinjene er å betrakte som generelle for de utforskningssystemene som er meldt inn til NGDF.

Generelt om lov, retningslinjer og etikk:

Gjeldende lov i forhold til grotter i utmark er friluftsloven. I noen tilfeller kan særlover som naturmangfoldloven gjøres gjeldende da grotter er definert som en naturtype. Grunneier har klare rettigheter og NGDF oppfordrer alle til å ikke bare hevde sin rett etter friluftsloven, men innhente tillatelse fra grunneier til ferdsel og opphold. Permanente innretninger kan bare etableres med samtykke fra grunneier.

Friluftsloven:

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19570628-016.html&emne=FRILUFTSLOV*&&

Naturmangfoldloven:

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-100.html&emne=naturmangfoldlov*&&

Styret i NGDF jobber med å utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet. Dette forholdet er imidlertid grundig diskutert i flere nasjonale og verdensomspennende grotteorganisasjoner. Ønsker du å vite mer om dette kan du søke på «cave Code of Conduct». Generelt henvises det til National Speleological Society (NSS): http://www.caves.org/. Imidlertid er dette kun retningslinjer og grottere/dykkere kan «bryte» disse uten at det gir noen konsekvenser. NGDF sine retningslinjer for «etisk dykking og sikkerhet» vil bli tatt opp til behandling ved neste generalforsamling i NGDF.

Registrert utforskningsprosjekt for Plura:

Styret i NGDF gjør oppmerksom på at Plura er et registrert utforskningsprosjekt og at grottedykkere oppfordres til å følge de retningslinjer som er knyttet til et registrert utforskningsprosjekt. Prosjekteier har definert retningslinjer for prosjektet i Plura: http://ngdf.no/?page_id=88.

Styret i NGDF
29.08.2012

Protocol from the general assembly 2012(in Norwegian):
http://ngdf.no/wp-content/uploads/2011/09/NGDF_GF12_Protokoll.pdf

Translation of the section regarding this discussion:

08 – Incoming cases:

Role of the association regarding registered projects of exploration:

The Chairman introduced the discussion by giving an orientation. Lars-Fredrik Moe-Helgesen gave an orientation on the registered project in Plura. After a lengthy discussion the following decisions were made. These are the same for all registered projects:

 • The association shall not as a «cave police».

 • The board shall define simple guidelines for ethical and safe diving.

 • The board shall make the guidelines in coordination with the landowner.

 • Statistically accidents will happen. The board must establish a dialog with the police to be prepared for any accidents in Plura.

 • The board must facilitate presentation of ongoing projects of exploration on the webpage.

 • Project owners must define what they consider to be exploration in the systems where they have registered their projects.

 • The decision of the  General assembly is that if other parties want to conduct exploration in a system where a project is already registered, they must first contact the owner of the project.

The protocol from the general assembly was posted on http://ngdf.no  shortly after the general assembly, and this was announced on the official mailinglist(«Mainline»). Both parties of the current discussion are registered on the mailinglist, and as such should have had opportunity to review the decisions made at the general assembly regarding this case. The guidelines not specific to Plura should be regarded as general for all registered projects.

About laws, guidelines and ethics in general:

The law covering access to caves is Friluftsloven( law of the outdoors).  In some cases specific laws like Naturmangfoldloven(law of natural diversity) may come into account as caves are defined as nature. Landowners have clearly defined rights, and NGDF encourages everyone to not just claim their rights according to Friluftsloven. But also gain permission from the landowner to stay and access the cave. Permanent contraptions can only be made with the permission of the landowner.

Friluftsloven:
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19570628-016.html&emne=FRILUFTSLOV*&&

Naturmangfoldloven:
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-100.html&emne=naturmangfoldlov*&&

The board is working on defining simple guidelines for ethical and safe diving. These subjects are however thoroughly discussed in several national and international caving organizations. For instance you could search for «cave Code of Conduct». In general we reefer to National Speleological Society (NSS): http://www.caves.org/. Cave divers may however disregard these guidelines without much consequences. A draft of our own guidelines for ethical and safe cave diving will be presented at the next general assembly.

Registered projects in the Plura system:

The board informs that Plura has a registered project of exploration, and that cave divers are encouraged to respect the guidelines decided by the general assembly. Description of the project can be found here: http://ngdf.no/?page_id=88.

The board of NGDF
29.08.2012