Skriv ut Kortlenke

Svar til utforskningsdiskusjon i Plura

Styret i NGDF (Norsk Grottedykkerforbund) har blitt oppmerksom på en meningsutveksling på det sosiale medium VIMEO(https://vimeo.com/48209039). Diskusjonen omfatter utforskning av den vannfylte grotten Plura i Mo I Rana.

NGDF har vært kjent med denne diskusjonen i flere år da begge parter i diskusjonen er medlemmer i forbundet. Forholdet ble forelagt medlemmene i NGDF på ordinær generalforsamling i 2012. Bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp på generalforsamlingen var at styret ønsket føringer fra medlemmene. Eventuelle uttalelser i saken skal ikke være basert på styremedlemmers personlige betraktninger, men være forankret i holdningene til medlemsmassen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2012:

http://ngdf.no/wp-content/uploads/2011/09/NGDF_GF12_Protokoll.pdf

08 – Åpne saker:

Forbundets rolle angående registrerte utforsknings prosjekter:

Styreleder innledet diskusjonen ved å orientere om bakgrunnen for problemstillingen. Lars-Fredrik Moe-Helgesen orienterte om historikken og det registrerte utforsknings prosjektet i Plura. Etter en lengre diskusjon ble følgende punkter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Punktene gjelder for alle registrerte utforskningsprosjekter:

  • Forbundet skal ikke være et «grotte politi»

  • Styret skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet.

  • Styret skal forankre disse føringene hos grunneier.

  • Statistisk vil det skje ulykker. Styret må etablere dialog med politiet for å være i forkant av en eventuell ulykke i Plura.

  • Styret skal legge til rette for presentasjon av alle utforskningsprosjektene på hjemmesiden.

  • Prosjekteier må beskrive hva som oppfattes som «utforsking» i grottesystemet som er registret.

  • Generalforsamlingens føring til styret er at dersom noen ønsker å gjøre utforsking i et registret system, så må vedkommende ta kontakt med prosjekteier.

Protokollen er postet på http://ngdf.no samt ut sendt på maillisten til forbundet. Begge parter i denne diskusjonen er på mailisten og har således fått god mulighet til å holde seg orientert om forbundets retningslinjer i forhold til denne konkrete saken. Retningslinjene er å betrakte som generelle for de utforskningssystemene som er meldt inn til NGDF.

Generelt om lov, retningslinjer og etikk:

Gjeldende lov i forhold til grotter i utmark er friluftsloven. I noen tilfeller kan særlover som naturmangfoldloven gjøres gjeldende da grotter er definert som en naturtype. Grunneier har klare rettigheter og NGDF oppfordrer alle til å ikke bare hevde sin rett etter friluftsloven, men innhente tillatelse fra grunneier til ferdsel og opphold. Permanente innretninger kan bare etableres med samtykke fra grunneier.

Friluftsloven:

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19570628-016.html&emne=FRILUFTSLOV*&&

Naturmangfoldloven:

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20090619-100.html&emne=naturmangfoldlov*&&

Styret i NGDF jobber med å utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet. Dette forholdet er imidlertid grundig diskutert i flere nasjonale og verdensomspennende grotteorganisasjoner. Ønsker du å vite mer om dette kan du søke på «cave Code of Conduct». Generelt henvises det til National Speleological Society (NSS): http://www.caves.org/. Imidlertid er dette kun retningslinjer og grottere/dykkere kan «bryte» disse uten at det gir noen konsekvenser. NGDF sine retningslinjer for «etisk dykking og sikkerhet» vil bli tatt opp til behandling ved neste generalforsamling i NGDF.

Registrert utforskningsprosjekt for Plura:

Styret i NGDF gjør oppmerksom på at Plura er et registrert utforskningsprosjekt og at grottedykkere oppfordres til å følge de retningslinjer som er knyttet til et registrert utforskningsprosjekt. Prosjekteier har definert retningslinjer for prosjektet i Plura: http://ngdf.no/?page_id=88.

Styret i NGDF
29.08.2012