PressemeldingPress Release

Som kjent ble det i dag besluttet å ikke hente ut de forulykkede grottedykkerne i Plura. Det er en avgjørelse som Norsk Grottedykkerforbund støtter. Uansett hvor trist en slik avgjørelse er for de etterlatte, veier alltid hensynet til redningsmannskaper høyest. Og vi er sikker på at verken de forulykkede finske dykkerne eller deres etterlatte ønsker at noen skal bli skadet i et forsøk på å hente dem ut.

Vi støtter også et midlertidig ferdselsforbud i den delen av grotta der de forulykkede nå ligger til situasjonen er endelig avklart, selv om vi føler oss trygg på at ingen grottedykkere nå vil ønske å oppsøke disse delene av Plura.

Selv om det er lett å forestille seg at å dykke i grotter er farlig er det særs sjeldent ulykker under grottedykking. Det er ikke en bred idrett, men likevel er dette er en opplevelse som folk over hele verden oppsøker daglig. Plura har hatt en hel spesiell posisjon for dykkere i hele Nord-Europa da de ytre delene av grotta byr på et vell av flotte naturopplevelser og er spesielt godt tilrettelagt for sikker og enkel dykking. De ytre delene kan selv vanlige sportsdykkere oppleve sikkert sammen med kvalifiserte guider.

Grottedykking er også en langsom idrett der man har et sett med prosedyrer og utstyrsredundans som sikrer at man alltid skal komme uskadet hjem. De aller fleste problem som kan oppstå har man svært god tid til å løse, både på egen hånd, og ved hjelp av dykkepartnere. Utøverne starter alle dykk med gjennomgang av de viktigste sikkerhetsprosedyrene og utstyret med en såkalt v og s-drill.

Norsk Grottedykkerforbund vil nå fremover jobbe for en best mulig åpen læreprosess slik at lignende ulykker ikke får skje igjen. Det er det beste ettermælet vi kan gi de omkomne. Interessen for å unngå at det skjer igjen, har allerede ført til henvendelser og debatt i flere grottedykkermiljø verden over.

Styret i NGDF 25.2.2014Today it was decided that the bodies of the deceased cave divers from the accident in Plura will not be recovered. The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) supports this decision. This is a somber decision for the relatives and friends of the deceased, but it is important to ensure the safety of the rescuers. We are sure that neither the deceased nor their families want anyone to be injured during an attempt to recover the bodies.

NGDF also supports a temporary barrier of access to the part of the cave where the deceased are located until the situation is clarified, even though we are certain that no cave divers now want to visit this part of Plura.

Even though it is easy to imagine that cave diving is dangerous, accidents seldom occur during cave diving. This is not a very common sport, but nevertheless a sport which people all over the world perform daily. Plura is a unique destination for divers from Northern Europe. The outer part of the cave offers a spectacular nature experience and is very well suited for safe and easy diving. Even regular sport divers can safely experience the outer part of the cave together with qualified guides.

Cave diving is a sport where you have a set of procedures, and equipment redundancy, which ensures the divers safety. The cave diver has enough time to solve problems which might occur, either by himself, or by help of his dive buddies. All dives begin with a review of the most important safety procedures and a review of the equipment with a so-called v- and s-drill.

NGDF will continue to work for a superior and open learning process to ensure that similar accidents won’t happen again. This is the best we can to for the deceased. The interest in preventing similar accidents have already led to requests and debates in several cave diving communities worldwide.

The Board of NGDF, 25th of February 2014

Medlemsskap 2014Membership 2014

Heisann,

Det er da på tide å betale medlemsavgiften for 2014!

Les mer her om både betalingsinformasjon og medlemsfordeler.

Støtt forbundets arbeid og vis din tilhørighet ved å melde deg inn!Hi,

It is now due to pay the membership fee for 2014!

Information about payment and benefits for members can be found here.

Support our work by becoming a member!

Pluraulykken og NGDFs arbeidThe Plura Accident and the Work of NGDF

NGDFs komite for sikkerhet jobber med de problemstillingene ulykken reiser. Gruppen har som viktigste oppgave å bistå myndighetene i arbeidet med kartlegging av hendelsesforløpet rundt ulykken og arbeidet med å hente ut de omkomne. NGDF er opptatt av å få alle fakta på bordet sånn at vi kan lære av dette og ha åpenhet og debatt rundt sikkerhetsspørsmål. I første omgang må saken etterforskes ferdig og NGDF stiller alle sine ressurser tilgjengelig for politet i dette arbeidet.

Komiteen består av styret i NGDF og  komiteleder Heidemarie Nordahl [Mobil: 91195220 / heidemarie.nordahl_at_gmail.com].

 NGDFs Security Committee is working with issues arising from the accident. The committee’s main task is to assist the Government to survey the events surrounding the accident and the work to bring out the deceased. NGDF is engaged in obtaining all facts concerning the accident. We need to learn from this accident and openly debate about safety issues concerning cavediving, but first, the investigation must be completed. NGDF displayes all of their resources available to the police during this periode.

The Committee consists of the Board of NGDF and the Head of the Committee Heidemarie Nordahl [Mobile: +47 91195220 /heidemarie.nordahl_at_gmail.com].

Kontaktinformasjon i forbindelse med ulykken i Plura (Mo i Rana)Contact Information in Connection with the Accident in Plura (Mo i Rana)

Leder Morten Dyrstad svarer i perioden 12. – 27.02.14 bare på henvendelser sendt på e-post pga. utenlandsopphold. Det er ikke sikkert at e-post blir besvart hver dag. Dersom det er behov for telefon kontakt eller raske svar, vær vennlig og kontakte gruppeleder for sikkerhet og etikk Heidemarie Nordahl eller nestleder Nils Eldby.

Morten Dyrstad – leder
[Mobil: 91635180 / E-post: morten.dyrstad_at_gmail.com]

Heidemarie Nordahl – komiteleder for sikkerhet
[Mobil: 91195220 / heidemarie.nordahl_at_gmail.com]

Nils Eldby – nestleder
[Mobil: 90892716 / E-post: neldby_at_gmail.com]The Head of the Board Morten Dyrstad will in the period 12th of February – 27th of February only be reachable at e-mail due to travel. E-mails will not necessarily be answered daily. If contact through phone or quick response is needed, please contact the group leader for Safety and Ethic, Heidemarie Nordahl or deputy head of the board, Nils Eldby.

Morten Dyrstad – Head of the Board
[Mobil: 91635180 / E-post: morten.dyrstad_at_gmail.com]

Heidemarie Nordahl – Group Leader for Safety
[Mobile: 91195220 / heidemarie.nordahl_at_gmail.com]

Nils Eldby – Deputy Head of the Board
[Mobile: 90892716 / E-post: neldby_at_gmail.com]

PressemeldingPress Release

Norsk Grottedykkerforbund kan bekrefte at det har vært en ulykke i Plura i Mo i Rana med tragisk utfall sent torsdag kveld. I følge Politiet er de involverte finske grottedykkere. Våre tanker går akkurat nå først og fremst til pårørende og venner av de forulykkede.

Vanligvis er grottedykking en sikker og positiv idrett som utøves over hele verden med svært lav risiko. Dagens prosedyrer for sikker dykking i vannfylte grotter er laget nettopp for å forhindre at ulykker skal skje. Det betyr at allerede svært erfarne sportsdykkere går gjennom krevende trening og alltid har med seg utstyr for å håndtere alle sannsynlige scenarioer selv på verst tenkelige tidspunkt. De har også med seg nok pustegass for å hjelpe både seg og dykkepartner ut om noen ikke kan bruke sine egne backupsystemer. Derfor dykkes det også normalt i 2 eller 3 mannsteam.

Omstendigheten rundt selve ulykken er uklare, og alle forsøk på å forklare hva som kan ha skjedd blir derfor spekulasjon.

Ved behov for ytterligere informasjon ta  kontakt med leder Morten Dyrstad på 916 35 180.

 The Norwegian Cave Diving Association (NGDF) can confirm that there has been an accident in Plura in Mo i Rana, Norway, with a tragic outcome late Thursday night. According to the police the people involved were supposedly Finnish cave divers. Our thoughts go out to the relatives and friends of the deceased.

Typically, cave diving is a safe and positive sport practiced all over the world at a very low risk. The current procedures for safe diving in water-filled caves are created to prevent accidents. This means that even experienced divers complete intensive training and always bring equipment to handle all kinds of scenarios, even in critical situations. The common practise is to bring enough breathing gas to help themselves and their diving partners if a backup system fails. Therefore dives are normally performed in teams with 2 or 3 persons.

The circumstances surrounding the accident are unclear, and any attempt to explain what may have happened is therefore speculation.

If you require further information please contact the Head of the Association Morten Dyrstad +47 916 35 180.